Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze contracten en gleden  altijd boven de algemene voorwaaren van de klant.Een afwijking is alleen geldig als deze schriftelijk is overeengekomen. De mogelijke ongeldigheid van een  bepaling of een deel van de bepalingen heeft geen invloed op de andere rechtsgeldigheid van andere bepaling / partijen.
 2. De communicatie van prijzen, tarieven deadlines van leveringen en verkoopmodaliteiten, zelfs door onze vertegenwoordiger, is echter indicatief en bindt ons alleen als we dit schriftelijk hebben bevestigd in een ondertekend contract. Tenzij anders vermeld,worden leveringen gedaan vanuit ons Fabriek.
 3. We houden ons het recht voor om zoals het ons past gedeeltelijke leveringen te doen. Tenzij anders bewezen,is de factuurdatum geldig als de leverdatum.Een late levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van het contract,behalve in geval van opzettelijke opzet.
 4. Tintvariaties kunnen optreden van de ene levering naar de andere .Tintverschillen zijn altijd mogenlijk in de tijd. Tintstabiliteit is niet gegarandeerd in de tijd. Deze variaties verschillende in kleur kunnen niet als defect worden beschouwd en geven de klant geen recht op enige vergoeding. Bovendien zullen rustieke en ruwe houtafwerkingen scheuren knopen en spinthout in de hout vertonen. Wat betreft het ruwe metaal zuller er ook mogenlijk krassen tinten en roesvlekken in het metaal aanwezig zijn.
 5. Voor onze onbewerkte houtproducten en onze producten in rustieke afwerkingen kunnen na verloop van tijd scheuren verschijnen en dit is te wijten aan het werk van het hout en ten aanzien van het vochtgehalte in de kamer. We kunnen deze bewegingen die specifiek verband houden met ruw hout niet garanderen. Om echter een correcte afwerking te garanderen stellen wij de klant gedurend de 2 jaar na de bestelling de producten ter beschikking die overeenkomen met de afwerking van hun meubels om een aanvaarbare afwerking te behouden.
 6. Zolang de factuur voor de bestelde goederen niet volledig door de klant is betaald,blijven de geleverde goederen ons exclusieve eigendom. Deze eigendomsvoorbehoud geldt voor alle goederen die niet volledig zijn betaald en nog steeds in de voorrraad van de klant aanwezig zijn.
 7. Als garantie voor alle openstaande vorderingen verleent de klant ons een pandrecht op goederen die bij ons zijn gekocht en die de klant heeft betaald en die bij de klant in stock zijn. In geval van niet-betaling na een ingebrekestelling per aangetekend post, wij behouden ons het recht voor om deze beloften te doen gelden zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst.
 8. Het risico wordt ommiddelijke overgedragen aan de klant zodra de goederen beschikbaar zijn op onze hoofdkantoor. Dit is zelfs van toepassing als de incoterms een andere voorziening moest treffen. De klant is in ieder geval verplicht om de goederen voldoende te verzekeren, zolang deze nog niet betaald zijn.
 9. Wij hehouden ons het recht voor om tijdens de uitvoering van het contract onze C&F/CIF prijzen aan te passen aan veranderingen in transporttarieven, verzekering van belastingen en /of de taks en de prijs van grondstoffen.
 10. Elke klacht betreffende de conformiteit / zichtbare gebreken moet op straffe van nietigheid binnen de 5 kalender dagen van de levering , aangetekend en gemotiveerd worden gemeld en de goederen  mogen  niet gemanipuleerd zijn.
 11. Zodat de klant een garantie kan inroepen voor verborgen gebreken, moeten alle wettelijke vereisten worden gerespecteerd. Gewoonlijk wordt de garantieduur vasgesteld op 6 maanden vanaf de datum van levering en de periode waarvoor de offerte vereist is, wordt vasgesteld op 1 maand na de ontdekking van het defect. Deze twee periodes zijn bindend, op straffe van nietigheid.
 12. Onze aansprakelijkeheid voor enventuele schade, indien beperkt, in elk geval, om welke reden dan ook, inclusief met name verlies van winst en gevolgschade,tot de maximale factuurwaarde exclusief BTW en kosten.
 13. De klant garandeerd ons volledig tegen elke toevlucht van zijn klant,ongeachte de reden.
 14. In alle gevallen waarin onze verantwoordelijkeheid zou worden betrokken, behouden wij ons het recht voor de de geleverde goederen te vervangen. Deze vervanging maakt een einde aan elke rechtsmiddel van de klant.
 15. Elke teruggave van goederen door de klant kan alleen worden gedaan met onze schriftelijke toestemming en houdt geen erkenning van onze kant in. De retour zendingen moeten zonder port kosten naar ons terug gestuurd worden.
 16. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de Betaling gebeurd contant. Betalingen gebeuren altijd op ons hoofdkantoor.
 17. Een nalatigheidinterest van 12% per jaar is automatisch verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur. In geval van niet-betaling van (een deel van ) een factuur op de vervaldag, wordt het verschuldigde saldo ook automatisch verhoogd met 12% met een minimum van 125 EUR.
 18. De afbetalingen en geaccepteerde effecten wijken niet af van deze voorwaarden, evenmin als de novatie. De kortingskosten zijn op de verantwoordelijkheid van de klant.
 19. Als de klant zijn verplichtingen in een contract niet nakomt, worden de bedragen die de klant onder een ander contract verschulidig is ommidelijk opeisbaar.
 20. Als de klant zijn verplichtingen in een contract niet nakomt, kunnen we van rechtswege en in een contract onze verplichtingen opschorten of het contract als beëindigd beschouwen, zonder enig recht voor de klant op schadevergoeding.
 21. Als de klant zijn veplichtingen niet nakomt, hebben we de keuze, om naar eigen inzicht, tussen gedwongen uitvoering en de beëindiging / van het contract op kosten van de klant. In dit geval bewijs van hogere schade.
 22. De voorschriften van de artikelen 20 en 21 zijn ook van toepassing als er een gegronde vrees bestaat dat de klant zijn verplichtingen niet nakomt, onder meer na een gebleken insolvatie, vereffening of (dreiging) faillissement.
 23. Alle mogeljke kosten en verliezen als gevolg van wisselkoersschommelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.
 24. We behouden ons het recht om vorderingen van de klant met eigen vorderingen te verrekenen, ook wanneer deze nog niet vervallen zijn of onze prestaties in te houden, ook wanneer deze aan een termijn of aan voorwaarden gebonden zijn.
 25. Elk geval van overmacht geeft ons het recht om onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, of deze te annuleren. Overmacht is elke omstandigheid die de nakoming van onze verplichtingen redelijkerwijs onmogelijk of aanzienlijk moeilijker maakt.
 26. Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering, met uitzondering van het verdrag van Wenen inzake de internationale verkoop van goerderen. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Kortijk bevoegd.

          Met vriendelijke groet .